Przegląd. Nr 1, listopad 2015.

1.

1. Ryzyko samobójstwa wzrasta w czasach recesji ekonomicznej

Ostatnie badania przeprowadzone na University of Bristol potwierdziły to, czego można było się spodziewać, a mianowicie w czasach recesji ekonomicznej odnotowuje się większy odsetek samobójstw, prób samobójczych, a także wzrost zachorowań na choroby psychiczne. Badania przeprowadzono na podstawie danych o śmiertelności w okresie 2008 – 2013, połączonych z wywiadami przeprowadzonymi z niedoszłymi samobójcami i innymi osobami dotkniętymi kryzysem ekonomicznym. Zauważono, że przed recesją odsetek samobójstw w Wielkiej Brytanii malał, podczas gdy w czasie kryzysu trend ten się odwrócił. Tendencja ta była najbardziej widoczna wśród młodych mężczyzn i odnotowano ją zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej (więcej można przeczytać tutaj).

2. Prawa osób ubezwłasnowolnionych umieszczonych w domach pomocy społecznej

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności regulacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu opiekuńczego wyrażającego zgodę na umieszczenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, w zastępstwie której działa opiekun prawny, bezpośrednio przez samych zainteresowanych. Ponadto Rzecznik podniósł, iż w razie zmiany okoliczności faktycznych, jak choćby poprawa stanu psychicznego, osoby te nie mają możliwości wystąpienia do sądu o zmianę tego orzeczenia (więcej tutaj).

3. Przyjemna muzyka a konformizm

Okazuje się, że osoby słuchające przyjemnej muzyki są bardziej skłonne wyrządzić komuś krzywdę na prośbę innej osoby, w porównaniu do osób, które słuchały mrocznej czy “depresyjnej” muzyki. A wydawałoby się, że jest odwrotnie (więcej tutaj).

4. Wyższe ryzyko śmierci wśród osób chorujących na schizofrenię

Ostatnio amerykańskie serwisy poinformowały o badaniach z Columbia University, z których wynika, że wśród osób chorujących na schizofrenię stwierdza się znacznie wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. O ile znalazło już to potwierdzenie w innych badaniach, ciekawostką jest, że ryzyko przedwczesnej śmierci powiązane jest z chorobami, dla których czynnikami spustowymi są palenie tytoniu oraz otyłość (więcej tutaj). 

5. Korespondencja z obrońcą na cenzurowanym

Nowy regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje cenzurę korespondencji skazanych i tymczasowo aresztowanych. Łamie to tajemnicę obrończą, jest także sprzeczne z przepisami kodeksu karnego wykonawczego. Obrońcy powinni zachować ostrożność (więcej tutaj).

Jestem absolwentką psychologii i prawa, doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz czynnym zawodowo adwokatem. Od czasów studiów mieszkam w Krakowie. Popularyzuję wiedzę na temat zastosowania psychologii w praktyce prawniczej.

Site Footer