Trudny zawód, wolny zawód

W naszym kraju panuje przekonanie, że żeby wykonywać niektóre zawody, trzeba mieć odpowiednie “plecy”. Zapewnić może je tatuś prawnik albo wujek lekarz. Mama na stanowisku też czasami może wprowadzić swoje dziecko do zawodu, który przecież jest w danej rodzinie dziedziczny, ale stosunkowo rzadziej, bo kobieta zazwyczaj jednak ma słabszą pozycję. Odpowiednie urodzenie jest zatem gwarancją i wystarczającym warunkiem dostępu do lukratywnych-  w opinii społecznej – zawodów, tzn. takich, które zapewniają osobie je wykonującej stałe źródło wysokich dochodów. Niniejszy wpis ma na celu wskazanie ułomności takiego myślenia i społecznych niebezpieczeństw związanych z jego stosowaniem w debacie publicznej. Jako że bardzo często zdanie takie pada z ust polityków, którzy chcą “otwierać zawody”, warto pochylić się nad problemem funkcji uregulowań dotyczących wykonywania tzw. wolnych zawodów. Pojawia się zasadniczy problem, czy uregulowania te mają na celu ochronę społeczeństwa, czy jest ona niezbędna i czy rzeczywiście “wolny rynek” wszystko sam zweryfikuje? Innym problemem jest nepotyzm w organach administracji, tzn. obsadzanie stanowisk w urzędach państwowych i samorządowych przez znajomych i rodzinę. Jest to zjawisko jakościowo odrębne od problemu dostępu do zawodów regulowanych, bo w przeciwieństwie do nich, bycie urzędnikiem nie jest związane z prowadzeniem działalności na własny rachunek i ryzyko, a także (niestety) jakże często nie wymaga posiadania wiadomości specjalnych, przestrzegania deontologii zawodowej i podwyższonych wymogów staranności.

viewingZacząć należy od określenia, jakie zawody są zwyczajowo regulowane. Są to tzw. wolne zawody, przy czym żaden akt prawny nie zawiera definicji pojęcia wolnego zawodu. Na szczęście reguły języka pozwalają na używanie takiego określenia i nie wymagają legitymizacji w formie ustawy. Z tego powodu w doktrynie prawa formułuje się propozycje zdefiniowania tego terminu lub chociażby wyróżnienia cech charakterystycznych wykonywania wolnego zawodu. Do cech takich zalicza się: 1) wysoki i specjalistyczny poziom wykształcenia, 2) osobiste świadczenie usług zawodowych oparte na zaufaniu między osobą wykonującą zawód a odbiorcą świadczenia, 3) samodzielność w wykonywaniu zawodu oznaczająca brak podporządkowania innym osobom przy podejmowaniu decyzji, 4) niezależność rozumiana jako swoboda decyzji co do sposobu organizacji wykonywania zawodu jak też wysokości wynagrodzenia, 5) obowiązywanie zasad deontologii zawodowej i odpowiedzialności za ich naruszenie. Można wskazać także na etos zawodowy, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, samorządność korporacyjną (za: Promińska, [w:] S. Włodyka (red.) Prawo Spółek Handlowych Tom 2A, Warszawa 2007 s. 576). Podnosi się, że wolne zawody wykonywane są profesjonalnie (zawodowo) przez świadczenie usług typowych. Jest to działalność prowadzona samodzielnie i osobiście, na własny rachunek, i wymaga szczególnego wykształcenia lub umiejętności (T. Mróz, M. Stec (red.) Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005, s. 213). Do wolnych zawodów zalicza się zawód adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego (art. 88 k.s.h.), a także przykładowo zawód aktuariusza czy psychologa. Od osób takich wymaga się prowadzenia działalności zawodowej z podwyższonym stopniem staranności i ustawicznego dokształcania się.

Na straży właściwego wykonywania zawodu stoi samorząd zawodowy, jeżeli został ustanowiony. Sprawuje on najczęściej kontrolę tego, kto i jak wykonuje zawód, czy ma odpowiednie kwalifikacje, czy świadcząc usługi kieruje się dobrem klienta, czy dokształca się i przestrzega zasad etycznych. Samorząd pełni też funkcje dyscyplinarne, mogąc wymierzać odpowiednie sankcje względem osób, które naruszają zasady etyki zawodowej. Nie uchybia to możliwości wszczęcia postępowania karnego w przypadku naruszenia przez taką osobę prawa. Brak samorządu powodowałby, że społeczeństwo pozbawione byłoby możliwości kontroli, czy lekarz, do którego się udają, ukończył medycynę, czy też uprawia znachorstwo. Przykładem jest brak działającego samorządu psychologów, wobec czego świadczeń psychologicznych udzielają często szarlatani i magicy, posługujący się wiedzą zaczerpniętą z kolorowych gazet i wierzeń ludowych, najczęściej sprzeczną ze stanem nauki i mogącą wywołać wiele szkód w psychice osób zwracających się do nich po pomoc. Może się też zdarzyć tak, że dany psycholog, choć będzie miał wszelkie kwalifikacje do wykonywania zawodu, będzie to czynił z naruszeniem zasad etycznych i nikt go nie pociągnie do odpowiedzialności. Przykładem tego jest sytuacja opisana tutaj.

Samo istnienie samorządów zawodowych i możliwości sprawowania przez nie kontroli wykonywania zawodu należy oceniać pozytywnie. Jednak w powszechnej opinii, ustawowe ograniczenia wykonywania zawodów nie służą społeczeństwu, lecz wręcz przeciwnie – stanowią podstawę patologicznego uprzywilejowania właściwie urodzonych kosztem innych osób. Przykładem jest zawód adwokata, który często jest zawodem dziedzicznym. W przeszłości zasady dostępu do tego zawodu wielokrotnie się zmieniały i były uwarunkowane różnymi czynnikami, w tym uwarunkowaniami politycznymi. W wielu przypadkach o możliwości wstępu na aplikację decydowało znalezienie patrona, który nie godził się przyjąć do siebie osoby nieznanej. Sytuacja jednak zmieniła się jakiś czas temu i aktualnie wystarczy zdać nietrudny egzamin, by rozpocząć aplikację. W przypadku aplikacji adwokackiej nie ma problemu z wyznaczeniem patrona, lecz problemem może być jego stosunek do aplikanta. Szczytem naiwności byłoby twierdzenie, że posiadanie odpowiedniego zaplecza rodzinnego nie sprzyja przygotowaniu do zawodu adwokata, jak i późniejszemu jego wykonywaniu. Szczytem głupoty natomiast jest twierdzenie, że jest to niezbędny warunek sukcesu. Politycy starają się wyrównać szanse jednej i drugiej grupy prawników. Czynią to jednak przez zaniżanie wymagań i umasowienie aplikacji. Czy politycy zrobili coś następnie, by polepszyć sytuację młodych prawników poza złudzeniem, że rynek usług prawnych dostępny jest na równych zasadach dla każdego? Czy objęto aplikantów chociażby ubezpieczeniem, tak by mogli korzystać z bezpłatnej służby zdrowia? Czy zwiększono finansowanie pomocy prawnej udzielanej z urzędu, tak by zwiększyć szanse osób niezamożnych na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika?

Czy zatem szanse przyszłych adwokatów na rynku usług prawnych są takie same jak ich kolegów, jednak odpowiednio urodzonych? Oczywiście tak nie jest. Jakiś czas temu Daniel Passent w radio Tok fm powiedział, iż ma większe zaufanie do lekarza, który pochodzi z rodziny lekarskiej czy prawnika z rodziny prawniczej, którego ojca zna. I muszę powiedzieć, że ja też. Osoby takie bowiem dorastają w innych warunkach niż osoby, których rodzice nie sprawują wolnego zawodu. I wbrew temu, co się powszechnie wydaje wcale nie chodzi tu o pieniądze. Wróćmy do cech charakterystycznych wykonywania wolnego zawodu – możliwość kształtowania wynagrodzenia to tylko jedna z nich. Dzieci mające rodziców wykonujących wolne zawody uczą się jak wielką wartością jest wykształcenie, na którym będą opierać swoje życie zawodowe. Uczą się, że ważniejsze od biznesu jest zachowanie dobrego imienia, że swoje działania należy podejmować z najwyższą starannością, a nie starannością wystarczającą, by zarobić. Przyglądają się swoim rodzicom, którzy dokształcają się, czytają książki, swój czas poświęcają innym, nawet kosztem rodziny. W ten sposób rodzice kształtują jednocześnie postawy swoich dzieci, które internalizują takie wzorce zachowań.

Jest mnóstwo osób, które dzięki temu zgromadziły znaczne majątki, co budzi podejrzliwość znacznej części społeczeństwa. Nie ma jednak nic złego w tym, że ktoś zarabia. Wydaje mi się jednak, że zasadnicza różnica między dziećmi rodziców wykonujących wolne zawody, a przykładowo dziećmi handlarzy jest taka, że Ci pierwsi internalizują model zawodowej staranności i godności, podczas gdy ci drudzy uczą się maksymalizacji zysków, tzn. czynienia tego co jest opłacalne. To oczywiście bardzo duże uproszczenie, dla niektórych może być krzywdzące, za co przepraszam, ale w wielu przypadkach się sprawdza. Najbardziej zaskakuje mnie podnoszenie lamentu wokół dziedziczenia zawodów prawniczych. Zawód sprzątaczki jest jeszcze częściej dziedziczony, tak jak dziedziczona jest bieda. I nie piszę tego, by deprecjonować osoby pracujące fizycznie, gdyż w moim przekonaniu takie zawody są często społecznie bardziej użyteczne niż bycie bezrobotnym prawnikiem. Chodzi jedynie o to, że ludzie wcale nie rodzą się równi, a ich szanse zawodowe można jedynie starać się wtórnie wyrównywać. Kolega aplikant z prawniczej rodziny ma większe szanse na sukces zawodowy, bo klienci wiedząc kim jest, będą go darzyć większym zaufaniem. Wcale nie oznacza, że inni pozbawieni są szans, a jedynie to, że po prostu nie mają forów.

Dorastanie w poczuciu odpowiedzialności za cudze sprawy i w przekonaniu o konieczności ciągłego dokształcania się sprawia, że dana osoba predysponowana jest do podejmowania wymagających zadań związanych ze sprawowaniem wolnego zawodu. Taka osoba zorientowana jest na to, by być, a nie na to, by mieć. Może z tego powodu najbardziej ranią mnie słowa innych “to będziesz dużo zarabiać” wypowiadane, kiedy ktoś słyszy, że chcę zostać adwokatem. Nie lubię gdy ktoś redukuje mój byt do odpowiedniego wynagrodzenia, ani gdy ocenia moją wartość społeczną według wysokości zarobków. Ja nie uczyłam się całe życie z ponadprzeciętną intensywnością, by coś z tego mieć, lecz by dzięki temu lepiej być. Teraz się tym dzielę z ludźmi i nie mam z tego żadnych profitów poza poczuciem, że spełniłam swój obowiązek. Nie mam wątpliwości, że pomaganie innym jest moim obowiązkiem, a nie jedynie szansą na wynagrodzenie. Pewnie tak jest, bo taką postawę wyniosłam z domu, choć moi rodzice nie są prawnikami. Wolny zawód to wymagający zawód, o czym jakże często się zapomina, podkreślając rzekomą wysokość zarobków, których większość prawników lub lekarzy długo nie zobaczy.

Jestem absolwentką psychologii i prawa, doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz czynnym zawodowo adwokatem. Od czasów studiów mieszkam w Krakowie. Popularyzuję wiedzę na temat zastosowania psychologii w praktyce prawniczej oraz prawa dla psychologów.

39 comments On Trudny zawód, wolny zawód

 • Witam

  Osoby, które pochodzą z zamożniejszych rodzin mają łatwiejszy życiowy start – to naturalne. Korzystają z dorobku poprzednich pokoleń pod względem materialnym i kulturalnym. Pomocne są koneksje, powiązania środowiskowe, ale też wypracowany przez ojców “know how” utrzymywania się na powierzchni i dalszej ekspansji. Tak było, jest i będzie. Rolą państwa demokratycznego powinno być ograniczanie (wyeliminować się nie da) powstawania zawodowych (i wszelkich innych) “oligopoli”, opartych także na powiązaniach rodzinno-środowiskowych. W czasie, kiedy bezrobocie (oficjalne) wynosi prawie 15%, miliony ludzi za granicami, kolejne miliony pracują za ok. 1500 zł miesięcznie, koneksje są często jedynym sposobem znalezienia dobrze płatnego zajęcia. Społeczeństwo biednieje – układy się konserwują. Po pewnym czasie ci “zakonserwowani” też zbiednieją, bo już nie będzie na kim zarabiać. Starzy wymrą z braku pieniędzy na leki, a liczba dzieci (potencjalnych przyszłych klientów) zmaleje. Nie ma wymiany pokoleń w warstwach, na których można zarabiać. Można jeszcze ciągnąć system przez jakiś czas, najlepiej przez “przejęcie” konkurencji lub niedopuszczenie do jej powstania.
  Bezrobocie w Polsce jest strukturalne, tzn. jest immanentną częścią ustroju gospodarczego, który powstał po 1989 roku. Zmiana może nastąpić wtedy, kiedy większość “zakonserwowanych” zbiednieje na tyle, aż przestanie im się opłacać podtrzymywanie systemu. Żeby do tego nie dopuścić, „zakonserwowani” powinni zachować się teraz jak lekarze na OIOM-ie. Podłączyć respiratory i podać kroplówkę z lekami “szóstej” generacji. Problem w tym, że może już być za późno. Może się potem okazać, że „pacjent” wydobrzał na tyle, iż zdaje sobie sprawę, że życie nie ma sensu.

  Pozdr.

 • Doskonały wpis.
  Jednakowoż – biorąc pod uwagę obecny poziom dyskusji – zostanie zbyty jednym zdaniem, iż autorka pochodzi ze środowiska, więc go broni.

  • Dziękuję. Autorka dopiero wchodzi do środowiska, z którego jednak nie pochodzi – biorąc pod uwagę obecny poziom dyskusji – jest na starcie pokrzywdzona. Pozdrawiam

 • Doskonały wpis.
  Jednakowoż – biorąc pod uwagę obecny poziom dyskusji – zostanie zbyty jednym zdaniem, iż autorka pochodzi ze środowiska, więc go broni.

  • Dziękuję. Autorka dopiero wchodzi do środowiska, z którego jednak nie pochodzi – biorąc pod uwagę obecny poziom dyskusji – jest na starcie pokrzywdzona. Pozdrawiam

 • No cóż, ja także mam niejakie wątpliwości (podobne do przedstawionych przez Komentatorów powyżej). Opisałam w notce pt. “Łajdackie tłumaczenie” jak wygląda “lojalność” w zawodzie lekarza. Do tej pory środowisko lekarskie (Izby Lekarskie) stosuje ostracyzm tylko wobec “niewygodnych”, innych winnych zaniedbań będzie bronic wbrew etyce i zwykłej przyzwoitości. Podobnie wygląda to w środowisku prawników. Pragnę podkreślić, że to MOJE I TYLKO MOJE doświadczenia. Nie mam prawa generalizować i tego nie robię. Hermetyczne środowisko, często wielopokoleniowe, jak świat światem, często potraktuje po macoszemu wymogi etyki byle obronić “swojego”. To ogromnie smutne, ale tak bywa. Pozdrawiam 🙂

  • Już wkrótce ilość osób, które rozpoczęły aplikację po roku 2005 przewyższy liczbą “starych” mecenasów.
   Nie wstyd Ci wypisywać tych głupot o koneksjach? Spośród kilkunastu znanych mi bliżej mecenasów jedna osoba ma ojca mecenasa – reszta to świeżynki w zawodzie. Zda się, że liczba adwokatów od 2005r wzrosła o 80%. Po najbliższym egzaminach pewnie dojdzie do 100.

   • Otóż to, statystyki nie kłamią. Jedynie ludzie nie dostrzegają zmian, niekoniecznie pozytywnych.

 • No cóż, ja także mam niejakie wątpliwości (podobne do przedstawionych przez Komentatorów powyżej). Opisałam w notce pt. “Łajdackie tłumaczenie” jak wygląda “lojalność” w zawodzie lekarza. Do tej pory środowisko lekarskie (Izby Lekarskie) stosuje ostracyzm tylko wobec “niewygodnych”, innych winnych zaniedbań będzie bronic wbrew etyce i zwykłej przyzwoitości. Podobnie wygląda to w środowisku prawników. Pragnę podkreślić, że to MOJE I TYLKO MOJE doświadczenia. Nie mam prawa generalizować i tego nie robię. Hermetyczne środowisko, często wielopokoleniowe, jak świat światem, często potraktuje po macoszemu wymogi etyki byle obronić “swojego”. To ogromnie smutne, ale tak bywa. Pozdrawiam 🙂

  • Już wkrótce ilość osób, które rozpoczęły aplikację po roku 2005 przewyższy liczbą “starych” mecenasów.
   Nie wstyd Ci wypisywać tych głupot o koneksjach? Spośród kilkunastu znanych mi bliżej mecenasów jedna osoba ma ojca mecenasa – reszta to świeżynki w zawodzie. Zda się, że liczba adwokatów od 2005r wzrosła o 80%. Po najbliższym egzaminach pewnie dojdzie do 100.

   • Otóż to, statystyki nie kłamią. Jedynie ludzie nie dostrzegają zmian, niekoniecznie pozytywnych.

 • Temat bardzo ciekawy i dobrze, ze ktoś go poruszył na luźnym gruncie. Tematyka jest mi bardzo dobrze znana i mogę wypowiedzieć się z perspektywy osoby bez pleców, która włożyła cała swą siłę i energię w to, aby dotrzeć do punktu w którym się znajduje. Mimo tego, że z rodziny prawniczej nie pochodzę, jestem przeciwna otwieraniu drogi do zawodu i to bardzo! Patrząc na najmłodsze pokolenia, które dostają się na aplikacje przy skandalicznie niskim poziomie trudności testów, chwytam się za głowę. Nagle okazuje się, że to co kiedyś wymagało od studenta ogromnej wiedzy, systematyczności, dziś należy się pierwszemu lepszemu z brzegu. Jestem przekonana, że wpłynie to bardzo negatywnie na poziom obsługi prawnej, co w efekcie bardzo zaszkodzi społeczeństwu.

  • Jest w tym pewna niesprawiedliwość historyczna. Sama z niej skorzystałam, ale mimo to widzę, że następuje spadek poziomu i promocja przeciętności. Nie cieszy mnie to, bo zawsze wymagałam od siebie więcej. Dziękuję za odwiedziny 🙂

   • Odwiedziny? 🙂 Ja tu się na stałe melduję, bo bardzo mi się cała koncepcja podoba! Co do otwierania zawodu, deregulacji. Ja z siebie mistrza robić nie będę bo sama zdałam w 2010 roku, kiedy testy były śmieszne, a było to moje drugie podejście. Ale właśnie dzięki temu miałam możliwość uraczenia się głupotą niektórych beztroskich jednostek. Co by nie było zawsze powtarzam, ze rynek i tak swoje zweryfikuje. Byle tylko nie kosztem innych ludzi.

  • otwarcie zawodów zawsze wychodzi na dobre. Rynek weryfikuje kto się utrzyma a kto spada w dół 😉

   • Zanim rynek cokolwiek zweryfikuje, ktoś, kto się nie nadaje zdąży skrzywdzić wiele osób, a są takie sfery aktywności ludzkiej, w których to na społeczeństwie ciąży odpowiedzialność, by do tej choćby jednostkowej krzywdy nie dopuścić. Wiadomo, że to utopijne myślenie, lecz nie tykko rynek ma prawo głosu, ale też etyka wykonywania niektórych zawodów

    • eee, nie demonizowałabym tak. Kraje gdzie zawody są otwarte mają się dobrze, ich obywatele też.
     Pozdrawiam,
     K

     • narratorka

      A jakie to są kraje i o jakie zawody chodzi? Nie znam kraju, w którym zawód adwokata czy lekarza byłby w pełni “uwolniony”. Konkrety proszę ;). Co innego z zawodami typu przewodnik miejski – ten nikomu krzywdy nie wyrządzi. Pozdrawiam

 • Temat bardzo ciekawy i dobrze, ze ktoś go poruszył na luźnym gruncie. Tematyka jest mi bardzo dobrze znana i mogę wypowiedzieć się z perspektywy osoby bez pleców, która włożyła cała swą siłę i energię w to, aby dotrzeć do punktu w którym się znajduje. Mimo tego, że z rodziny prawniczej nie pochodzę, jestem przeciwna otwieraniu drogi do zawodu i to bardzo! Patrząc na najmłodsze pokolenia, które dostają się na aplikacje przy skandalicznie niskim poziomie trudności testów, chwytam się za głowę. Nagle okazuje się, że to co kiedyś wymagało od studenta ogromnej wiedzy, systematyczności, dziś należy się pierwszemu lepszemu z brzegu. Jestem przekonana, że wpłynie to bardzo negatywnie na poziom obsługi prawnej, co w efekcie bardzo zaszkodzi społeczeństwu.

  • Jest w tym pewna niesprawiedliwość historyczna. Sama z niej skorzystałam, ale mimo to widzę, że następuje spadek poziomu i promocja przeciętności. Nie cieszy mnie to, bo zawsze wymagałam od siebie więcej. Dziękuję za odwiedziny 🙂

   • Odwiedziny? 🙂 Ja tu się na stałe melduję, bo bardzo mi się cała koncepcja podoba! Co do otwierania zawodu, deregulacji. Ja z siebie mistrza robić nie będę bo sama zdałam w 2010 roku, kiedy testy były śmieszne, a było to moje drugie podejście. Ale właśnie dzięki temu miałam możliwość uraczenia się głupotą niektórych beztroskich jednostek. Co by nie było zawsze powtarzam, ze rynek i tak swoje zweryfikuje. Byle tylko nie kosztem innych ludzi.

  • otwarcie zawodów zawsze wychodzi na dobre. Rynek weryfikuje kto się utrzyma a kto spada w dół 😉

   • Zanim rynek cokolwiek zweryfikuje, ktoś, kto się nie nadaje zdąży skrzywdzić wiele osób, a są takie sfery aktywności ludzkiej, w których to na społeczeństwie ciąży odpowiedzialność, by do tej choćby jednostkowej krzywdy nie dopuścić. Wiadomo, że to utopijne myślenie, lecz nie tykko rynek ma prawo głosu, ale też etyka wykonywania niektórych zawodów

    • eee, nie demonizowałabym tak. Kraje gdzie zawody są otwarte mają się dobrze, ich obywatele też.
     Pozdrawiam,
     K

     • narratorka

      A jakie to są kraje i o jakie zawody chodzi? Nie znam kraju, w którym zawód adwokata czy lekarza byłby w pełni “uwolniony”. Konkrety proszę ;). Co innego z zawodami typu przewodnik miejski – ten nikomu krzywdy nie wyrządzi. Pozdrawiam

 • nie będę kwestionowała różnych nadużyć, ALE:) mnie osobiście też straszono, że bez znajomości na wymarzone studia się nie dostanę i pracy nie znajdę, a tymczasem radzę sobie całkiem nieźle. Do dyskusji chciałabym jednak dodać 2 wątki. 1 – dzieci wychowywane w określonym środowisku są lepiej przygotowane do pracy w danym zawodzie i być może posiadają pewne dziedziczne predyspozycje do wykonywania takiego zawodu. Przykładem są środowiska artystyczne. Nie będę odmawiać talentu Marii Peszek tylko dlatego, że jej ojciec też jest artystą i nazwisko z pewnością jej pomogło zaistnieć. 2 – każdy rodzić chce pomagać dzieciom. Jeżeli mają taką możliwość, to z pewnością to wykorzystują. To już jest odpowiedzialność osób decyzyjnych, czy zatrudnią polecaną osobę tylko ze względu znajomości, czy też ze względu na umiejętności. Tak jak wspomniałam jestem świadoma nadużyć w tej kwestii, więc nie atakujcie proszę:)

  • Co do kwestii 1 – zgadzam się, choć nie wiem, ile w tym wpływu genów, a ile środowiska. Co do 2 – wiadomo, nadużyć jest mnóstwo, chociażby nepotyzm urzędniczy, ale w znacznie mniejszym stopniu dotyczy to wolnych zawodów, bo ich kwintesencją są właśnie umiejętności.

 • nie będę kwestionowała różnych nadużyć, ALE:) mnie osobiście też straszono, że bez znajomości na wymarzone studia się nie dostanę i pracy nie znajdę, a tymczasem radzę sobie całkiem nieźle. Do dyskusji chciałabym jednak dodać 2 wątki. 1 – dzieci wychowywane w określonym środowisku są lepiej przygotowane do pracy w danym zawodzie i być może posiadają pewne dziedziczne predyspozycje do wykonywania takiego zawodu. Przykładem są środowiska artystyczne. Nie będę odmawiać talentu Marii Peszek tylko dlatego, że jej ojciec też jest artystą i nazwisko z pewnością jej pomogło zaistnieć. 2 – każdy rodzić chce pomagać dzieciom. Jeżeli mają taką możliwość, to z pewnością to wykorzystują. To już jest odpowiedzialność osób decyzyjnych, czy zatrudnią polecaną osobę tylko ze względu znajomości, czy też ze względu na umiejętności. Tak jak wspomniałam jestem świadoma nadużyć w tej kwestii, więc nie atakujcie proszę:)

  • Co do kwestii 1 – zgadzam się, choć nie wiem, ile w tym wpływu genów, a ile środowiska. Co do 2 – wiadomo, nadużyć jest mnóstwo, chociażby nepotyzm urzędniczy, ale w znacznie mniejszym stopniu dotyczy to wolnych zawodów, bo ich kwintesencją są właśnie umiejętności.

 • Proszę sobie poczytać “Deregulacja Blog” poświęcony tylko tej kwestii. Może się zmieni Pani ogląd na tę sprawę, w pełni zgodny z serwowaną nam od kilkunastu lat oficjalną doktryną “wyjątkowości” niektórych zawodów. No bo czym się różni adwokat od psychoterapeuty – z których jednen jest zawodem korporacyjnym a drugi 100% wolnorynkowym !

  • Dziękuję za wizytę i ciekawy przykład. Bynajmniej nie jest on stosowany na rzecz deregulacji zawodu adwokata, lecz regulacji zawodu psychologa, który miałby zajmować się psychoterapią – regulacja jest w toku: httpss://www.ptp.org.pl/. Poza tym pragnę zwrócić uwagę, że poza zawodem adwokata istnieje zderegulowany zawód prawnika, który do żadnej korporacji należeć nie musi, a stronę może reprezentować w sądzie, jeśli pozostaje z nią w stałym stosunku. Minister nie zamierza deregulować zawodu adwokata, gdyż ten został już wystarczająco zderegulowany przez rządy opozycyjne PIS w 2005 r. Proszę poczytać projekty ;).

 • Proszę sobie poczytać “Deregulacja Blog” poświęcony tylko tej kwestii. Może się zmieni Pani ogląd na tę sprawę, w pełni zgodny z serwowaną nam od kilkunastu lat oficjalną doktryną “wyjątkowości” niektórych zawodów. No bo czym się różni adwokat od psychoterapeuty – z których jednen jest zawodem korporacyjnym a drugi 100% wolnorynkowym !

  • Dziękuję za wizytę i ciekawy przykład. Bynajmniej nie jest on stosowany na rzecz deregulacji zawodu adwokata, lecz regulacji zawodu psychologa, który miałby zajmować się psychoterapią – regulacja jest w toku: httpss://www.ptp.org.pl/. Poza tym pragnę zwrócić uwagę, że poza zawodem adwokata istnieje zderegulowany zawód prawnika, który do żadnej korporacji należeć nie musi, a stronę może reprezentować w sądzie, jeśli pozostaje z nią w stałym stosunku. Minister nie zamierza deregulować zawodu adwokata, gdyż ten został już wystarczająco zderegulowany przez rządy opozycyjne PIS w 2005 r. Proszę poczytać projekty ;).

 • Wolny zawód to w ogóle jest trudny kawałek chleba. Ja też taki wykonuję, ale inny (zgadza się z definicją prawniczą: httpss://www.eporady24.pl/wolny_zawod,artykuly,2,79,1294.html) najwięcej mam osób zazdrosnych wokół siebie, które myślą, że zarabiam krocie nic nie robiąc. nic bardziej mylnego. mój czas, energia, talent – przewyższają mozliwosci zwyklego etatowca. A zarobki? hm, dalekie od wymarzonych.

 • Wolny zawód to w ogóle jest trudny kawałek chleba. Ja też taki wykonuję, ale inny (zgadza się z definicją prawniczą: httpss://www.eporady24.pl/wolny_zawod,artykuly,2,79,1294.html) najwięcej mam osób zazdrosnych wokół siebie, które myślą, że zarabiam krocie nic nie robiąc. nic bardziej mylnego. mój czas, energia, talent – przewyższają mozliwosci zwyklego etatowca. A zarobki? hm, dalekie od wymarzonych.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer